Mediation

Wrijvingen en verschillen van mening, conflict!

We leven in dynamische wereld met veel uitdagingen en veel verschillen: tussen mensen, opvattingen, levenswijzen, aanpak van problemen, vraagstukken enz. Zoveel mensen, zoveel meningen, zoveel ideeën, zoveel gevoelens. Soms worden verschillen een probleem en worden het geschillen, het gaat wrijven en ergernis stapelt zich op ergernis. Vaak lossen de ergernissen en verschillen op door een goed gesprek en lost u het zelf op. Als het niet meer lukt de problemen alleen op te lossen is het mogelijk een mediator, een bemiddelaar in te schakelen die u kan ondersteunen, faciliteren bij de aanpak van uw vraagstuk.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Bij mediation en bemiddeling staat de oplossing van het geschil door u zelf, samen met anderen, centraal. Een professionele conflictbegeleider (de mediator/bemiddelaar) is als onafhankelijke derde u behulpzaam bij het vinden van een oplossing voor datgene dat u bezighoudt en waar u een oplossing voor wilt vinden.

Probleemoplossing doet u dus zelf, maar niet alleen. De mediator/bemiddelaar is een procesbegeleider bij uitstek en kenmerkt zich door een neutrale en onafhankelijke opstelling. Bij mediation staat niet de vraag: “wie heeft gelijk?” voorop maar staat centraal: “wat is een oplossing die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen?”

Hoe werkt mediation/bemiddeling?

Voor mediation en bemiddeling gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. U kunt niet gedwongen worden aan het mediation-proces mee te doen. De deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Deze principes liggen vast in het Mediation Reglement.

Aan het begin van het mediationproces sluiten betrokkenen en de mediator een mediationovereenkomst: een afspraak om te trachten het geschil door mediation op te lossen.

Dan start het informele, flexibele mediationproces. Betrokkenen stellen zich actief op. De mediator stimuleert u tot overleg en begeleidt u bij het vinden van een oplossing. Niet de formele standpunten en het verleden staan centraal maar de betekenis die dit alles voor u heeft en de vertaling naar de toekomst. Bij mediation zijn veel meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator: de partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. Dat levert een win-win-situatie op.

De uitkomst wordt in een overeenkomst vastgelegd. Daarmee eindigt de mediation.

De voordelen van Mediation/bemiddeling

Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van conflictoplossing. De belangrijkste daarvan zijn: snelheid: gemiddeld 4 à 5 sessies van 2 uren, met tussenpozen van een week:

  • vertrouwelijkheid en beslotenheid
  • informele procedure
  • deskundige begeleiding
  • actieve rol van partijen
  • ruimte voor creatieve oplossingen
  • geen onnodige beschadiging van relaties
  • gezamenlijke oplossing = hoge acceptatiegraad
  • gezamenlijke oplossing = win-win resultaat
  • kostenbeheersing

Een mediation is alleen zinvol als partijen de wil hebben samen uit het probleem te komen. De deelnemers aan de besprekingen moeten bevoegd zijn een oplossingsovereenkomst te sluiten.